فروشگاه کاغذ دیواری و پرده

100%x200

کاغذ دیواری موکا

واحد : سانتی متر

تعداد رنگ : 50

طول :

عرض : 50.000

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

کاغذ دیواری لوکا

واحد :

تعداد رنگ : 40

طول :

عرض : 50.000

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

کاغذ دیواری مودا (بانیتو)

واحد :

تعداد رنگ : 99

طول :

عرض : 50.000

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

کاغذ دیواری وارن

واحد :

تعداد رنگ : 92

طول :

عرض : 50.000

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

کاغذ دیواری هالیدی (کالر فول)

واحد :

تعداد رنگ : 80

طول :

عرض : 50.000

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

پرده زبرا

واحد :

تعداد رنگ : 24

طول :

عرض :

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

پرده زبرا(2)

واحد :

تعداد رنگ : 35

طول :

عرض :

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

پرده زبرا (3)

واحد :

تعداد رنگ : 20

طول :

عرض :

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

کاغذ دیواری آلفا

واحد :

تعداد رنگ :

طول :

عرض :

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

کاغذ دیواری متیس

واحد :

تعداد رنگ :

طول :

عرض :

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

آمبررا

واحد :

تعداد رنگ : 30

طول :

عرض : 50.000

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال

100%x200

کاغذ دیواری لیونسه

واحد :

تعداد رنگ :

طول :

عرض :

ارتفاع :

متراژ هر کارتن :

توضیح :

قیمت : ریال