طراحی مبلمان شهری

یکی ازجاذبه های شهرها زیباسازی و مبلمان شهری است: شرکت چکاد بر آن است که با طرح های پیشنهادی در زیباسازی شهر خود قدمی موثر بردارد.

100%x200

طراحی نیمکت

کارفرما :

تاریخ اجرا :

ارزش پروژه : ریال

100%x200

طراحی نیمکت(2)

کارفرما :

تاریخ اجرا :

ارزش پروژه : ریال