نما و محوطه

منظور از نما ضلعی از ساختمان است که در معرض دید عموم و در تماس با فضاهای عمومی شهر قرار می گیرد ، نقش نما تفکیک زندگی خصوصی از زندگی شهر است ، سیما و زیبائی شناسی نمای ابنیه انحصاری و انفرادی نیست ، نماها تعریف کننده فضای خیابان و یا میدان هستند و به همین دلایل است که نما از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است

100%x200

طراحی پروژه مسکونی(نیاوران)

کارفرما : آقای خلیلی

تاریخ اجرا : 1393/8

ارزش پروژه : ریال